menuankieta

Czy zagladasz na strone szukając informacji co sie dzieje w przedszkolu?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 246996 osób
 • Do końca roku: 304 dni
 • Do wakacji: 116 dni
Poniedziałek, 2015-03-02
Imieniny:
Halszki, Heleny

Regulamin rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny

Jesteś tu: » Strona startowa » DYŻUR WAKACYJNY » Regulamin rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny

                     

Regulamin rekrutacji dzieci korzystających z dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu nr 261 ,,Pod Dębami„ w roku 2014

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r., Uchwała Nr X/133/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto stołeczne Warszawa (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 155, poz. 3855), zmienionej uchwałą Nr XXXIII/745/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2004 (Dz. Urz.. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 203, poz. 5444),

§ 1

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 261 rozpoczyna się 18 sierpnia 2014r. i trwa do 29 sierpnia 2014 roku.

§ 2

W czasie dyżuru wakacyjnego będą przyjmowane dzieci z przedszkoli prowadzonych przez m. St. Warszawa.

§ 3

Liczba osób w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

Liczba wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego wynosi 50 miejsc.

§ 4

Informacje o terminie dyżuru i regulaminie rekrutacji dyrektor Przedszkola nr 261 przekazuje do innych przedszkoli znajdujących się na terenie dzielnicy oraz umieszcza na stronie:www.przedszkole261.szkolnastrona.pl

§ 5

Należy spełnić następujące warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:

  • dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej do Przedszkola nr 261 od dnia 19 maja do dnia 30.05.2014r.
  • uiszczenie opłat według ustalonych w regulaminie zasad.

Adres Przedszkola nr 261 ,,Pod Dębami” ul. Armii Krajowej 72, nr telefonu (22) 773-58-58. Sekretariat czynny jest w godzinach od 7.30 do 15.30 .

                                                                                       § 6

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                                      § 7

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (Załącznik nr 1) zawiera poniższe informacje:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • aktualny adres zamieszkania,
  • numer telefonu do szybkiego kontaktu,
  • informacje o alergii, chorobach przewlekłych, istotnych sprawach dotyczących dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu
  • czas pobytu dziecka w przedszkolu,
  • upoważnienie do odbierania dzieci przez wyznaczone przez rodziców osoby

§ 8

Rodzice/prawni opiekunowie uiszczają opłatę za żywienie z dopiskiem „dyżur wakacyjny  nazwisko dziecka”  do dnia 15.08.2014r. na wskazany numer konta w kwocie ustalonej przez intendenta Przedszkola nr 261 „Pod Dębami”, według deklarowanego terminu pobytu dziecka w przedszkolu.

Opłata za świadczenia przedszkolne będzie naliczona indywidualnie 29 sierpnia 2014 przez intendentkę przedszkola na podstawie pobytu dziecka w przedszkolu w dniach 18-29 sierpnia 2014r. Opłatę za świadczenia przedszkolne należy uiścić na wskazany numer konta do dnia 10 września 2014r.

 

 

                                                                                        § 9

Opłaty za Przedszkole za dyżur wakacyjny:

Opłata za świadczenia przedszkolne: od godziny 13.00 do 17.00 każda godzina płatna 1 zł

Opłata za żywienie 7,5 zł za dzień x ilość dni deklarowanych przez rodziców.

 

§ 10

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są okazać w placówce dowód uiszczenia określonej w § 8 opłaty pierwszego dnia przyprowadzenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola. Brak wpłaty będzie skutkował nie przyjęciem dziecka na dyżur wakacyjny.

§ 11

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny będzie wywieszona na tablicy w Przedszkolu nr 261 od dnia 20 czerwca 2014 roku. Będzie również udzielana w tej sprawie informacja telefoniczna (22) 773 58 58.

§ 12

Brak wpłaty za dyżur wakacyjny lub nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w pierwszych dniach dyżuru wakacyjnego będzie skutkowała wykreśleniem dziecka z listy.

§ 13

W pierwszych dniach dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

§ 14

Dyrektor Przedszkola nr 261 zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola.

§ 15

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w Przedszkolu nr 261 szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w terminie nie zakłócającym wydawania posiłków.

§ 16

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga organ prowadzący.

§ 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

 

 

 

 

                                                                                              Małgorzata Riedel

                                                                                                              Dyrektor przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

KARTA ZGLOSZENIOWA NA DYŻUR WAKACYJNY W

PRZEDSZKOLU  NR 261 „POD DĘBAMI”

 

 IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

…………………………………………………………………………………………..………………..

 

AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA:

………………………………………………………..…………….………….……….…….…………..

 

TELEFON DO SZYBKIEGO KONTAKTU:

………………………………………………..…………………………………………………..………..

 

TERMIN : DOKŁADNA DATA CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ( POSIŁKI )

………………………………………..…………………………………..………....………………….….

……………………………………………………..…………………………..…..………..………………

 

INFORMACJE O ALERGII, CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH,  KTÓRE MAJĄ                                         WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

………………………………………….……………………………………….…………………………..

………………………………….…………………………………….……………………………………..

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU I RODZINIE MOGĄCE WPŁYNĄĆ NA FUNKCJONOWANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

…………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…………………………………

 

 UPOWAŻNIENIE DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO                            

 (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego):

1…………………………………….…...……………..……………………………………………………..

2……………………………………….………………….…………………………………………………..

3………………………………………………………………..……………………………………………..

4………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

INFORMUJĘ, ŻE ZAPOZNAŁEM(ŁAM) SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCYM W WE WSZYSTKICH PRZEDSZKOLACH DZIELNICY WESOŁA.

 

                                                                                         ………………………………………

                                                                                               DATA I  PODPIS RODZICÓW