menuankieta

Czy zagladasz na strone szukając informacji co sie dzieje w przedszkolu?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 183978 osób
 • Do końca roku: 258 dni
 • Do wakacji: 71 dni
Czwartek, 2014-04-17
Imieniny:
Anicety, Klary

Regulamin rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny

Jesteś tu: » Strona startowa » DYŻUR WAKACYJNY » Regulamin rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny

                     

 

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci korzystających z  dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu nr 261 ,,Pod Dębami„ w roku 2012

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r., Uchwała Nr X/133/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez miasto stołeczne Warszawa (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 155, poz. 3855), zmienionej uchwałą Nr XXXIII/745/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2004 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 203, poz. 5444),

 

§ 1

 

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 261 rozpoczyna się 16 lipca 2012r. i trwa do 31 lipca 2012 roku.

§ 2

 

W czasie dyżuru wakacyjnego będą przyjmowane dzieci z przedszkoli prowadzonych przez m. St. Warszawa.

 

§ 3

 

Liczba osób w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

Liczba wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego

wynosi  50 miejsc.

 

§ 4

 

Informacje o terminie dyżuru i regulaminie rekrutacji dyrektor Przedszkola nr 261 przekazuje  do innych przedszkoli znajdujących się na terenie dzielnicy oraz umieszcza na stronie:www.przedszkole261.szkolnastrona.pl  

 

§ 5

 

Należy spełnić następujące warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:

 • dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej do      Przedszkola nr 261 od dnia 7 maja do dnia 31.05.2011r.
 • uiszczenie opłat według ustalonych w      regulaminie zasad.

 

Adres Przedszkola nr 261 ,,Pod Dębami” ul. Armii Krajowej 72, nr telefonu             (22) 773-58-58. Sekretariat czynny jest w godzinach od 8.00 do 16.00.  

 

§ 6

 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (Załącznik nr 1) zawiera poniższe informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • aktualny adres zamieszkania,
 • numer telefonu do szybkiego kontaktu,
 • informacje o alergii, chorobach przewlekłych, istotnych      sprawach dotyczących dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie w      przedszkolu
 • czas pobytu dziecka w przedszkolu,
 • upoważnienie do odbierania dzieci przez      wyznaczone przez  rodziców osoby

 

 

 

 

 

§ 7

 

Rodzice/prawni opiekunowie uiszczają opłatę za żywienie z dopiskiem dyżur wakacyjny od dnia 2 lipca do 6 lipca 2012 roku na wskazany numer konta w kwocie ustalonej przez intendenta Przedszkola nr 261 „Pod Dębami”, według deklarowanego terminu i czasu przebywania dziecka w przedszkolu.

 

Opłata za świadczenia przedszkolne będzie naliczona indywidualnie 27

lipca przez intendentkę przedszkola na podstawie deklaracji rodzica/opiekuna prawnego o pobycie dziecka w przedszkolu w dniach

27-31 lipca 2012r. Opłatę za świadczenia przedszkolne należy uiścić na wskazany numer konta do dnia 31 lipca 2012r.

 

§ 8

 

Opłaty za Przedszkole za dyżur wakacyjny:

Opłata za świadczenia przedszkolne: od godziny 13.00 do 17.00 każda godzina płatna 2,81zł

Opłata za żywienie 7,5 zł za dzień x ilość dni deklarowanych przez rodziców.

Dokładną sumę za w/w opłaty wyliczy Pani intendentka na podstawie karty zgłoszeniowej.

§ 9

 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są okazać w placówce dowód uiszczenia określonej w § 8 opłaty dnia 2 lipca 2012r. lub pierwszego dnia przyprowadzenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola.

 

 

 

 

 

§ 10

 

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny będzie wywieszona na tablicy w Przedszkolu nr 261 od dnia 5 czerwca 2011 roku. Będzie również udzielana w tej sprawie informacja telefoniczna (22) 773 58 58.

 

§ 11

 

Brak wpłaty za dyżur wakacyjny lub nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w pierwszych dniach dyżuru wakacyjnego będzie skutkowała wykreśleniem dziecka z listy.

 

§ 12

 

W pierwszych dniach dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

§ 13

 

Dyrektor Przedszkola nr 261 zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola.

 

§ 14

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w Przedszkolu nr 261 szczególnie dotyczących przyprowadzania  dzieci w terminie nie zakłócającym wydawania posiłków.

 

 

 

 

§ 15

 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga organ prowadzący.

 

§ 16

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

KARTA ZGLOSZENIOWA NA DYŻUR WAKACYJNY W

PRZEDSZKOLU  NR 261 „POD DĘBAMI”

 

 IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

…………………………………………………………………………………………..………………..

 

AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA:

………………………………………………………..…………….………….……….…….…………..

 

TELEFON DO SZYBKIEGO KONTAKTU:

………………………………………………..…………………………………………………..………..

 

TERMIN : DOKŁADNA DATA CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ( POSIŁKI )

………………………………………..…………………………………..………....………………….….

……………………………………………………..…………………………..…..………..………………

 

INFORMACJE O ALERGII, CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH,  KTÓRE MAJĄ                                         WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

………………………………………….……………………………………….…………………………..

………………………………….…………………………………….……………………………………..

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU I RODZINIE MOGĄCE WPŁYNĄĆ NA FUNKCJONOWANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

…………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…………………………………

 

 UPOWAŻNIENIE DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO                            

 (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego):

1…………………………………….…...……………..……………………………………………………..

2……………………………………….………………….…………………………………………………..

3………………………………………………………………..……………………………………………..

4………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

INFORMUJĘ, ŻE ZAPOZNAŁEM(ŁAM) SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCYM W WE WSZYSTKICH PRZEDSZKOLACH DZIELNICY WESOŁA.

 

                                                                                         ………………………………………

                                                                                               DATA I  PODPIS RODZICÓW

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo